ส่งงาน ม.4/5

กำหนดส่งงาน ม.4/5 วันที่ 31 มกราคม 2554 ถึงเวลา 24.00 น.

รายชื่อกลุ่ม ม.4/5

ชื่อกลุ่ม : งุ้ง งิ้ง อุ้บ อิบ
ชื่อเรื่อง : รูปทรงหลาย Sketch
1. นาย วัชรพงศ์  ศรีแก้ว    เลขที่ 11
2. น.ส. นูรไอนี  โต๊ะตาหยง  เลขที่ 29

ชื่อกลุ่ม : ชิมิ ชิมิ
ชื่อเรื่อง : รูปทรงเกียร์
1. นาย ธีรวัฒน์  ธาระมณี  เลขที่ 9
2. นาย มันโซร์  ตูแวกาจิ  เลขที่ 18

ชื่อกลุ่ม : ง๊องแง้ง
ชื่อเรื่อง : การพิมพ์ข้อความลงบนวัตถุ
1. นาย อรรถพร  ศรีเนียม  เลขที่ 4
2. นาย รัฐนนท์  เกื้อกูล  เลขที่ 7

ชื่อกลุ่ม : V-star
ชื่อเรื่อง : การออกแบบโต๊ะ
1. นาย ศิริวัฒน์  โทบุรี  เลขที่ 10
2. น.ส. ณัฐธิดา  กองพรม  เลขที่ 23

ชื่อกลุ่ม : IRON Maiden
ชื่อเรื่อง : การประกบชิ้นงานแบบบานพับ
1. นาย บุญยพัฒน์  ชูกลิ่น  เลขที่ 5
2. นาย ชัยยุทธ์  มณีประวัติ  เลขที่ 6
3. นาย เฉลิมชัย  พลศรี  เลขที่ 15

ชื่อกลุ่ม : ไม่รู้
ชื่อเรื่อง : การใช้เส้นนำทาง
1. น.ส. ปิยภัทร  ปฏิเวช  เลขที่ 25
2. น.ส. ภัทรี  วุฒิรัฐ  เลขที่ 31

ชื่อกลุ่ม : มาเลเซีย
ชื่อเรื่อง : แก้วน้ำ
1. นาย คุนานนท์  แก้วช่วย  เลขที่ 3
2. นาย เอกพล  สงนาวา  เลขที่ 19

ชื่อกลุ่ม : อะไรๆ ก็เรา
ชื่อเรื่อง : การประกบชิ้นงาน
1. น.ส. วรกานต์  จังโหลนราช  เลขที่ 20
2. น.ส. จันทร์จิรา  ชูแว่น  เลขที่ 21
3. น.ส. บุษรา  หมอเล็ก  เลขที่ 30

ชื่อกลุ่ม : ก๋งจีน
ชื่อเรื่อง : การทำเส้นให้มีมิติ
1. นาย วรวรรธน์  สืบประดิษฐ์  เลขที่ 2
2. นาย ตันวีร  ศรีตุลาการ  เลขที่ 14

ชื่อกลุ่ม : แฮร์รี่
ชื่อเรื่อง : การเชื่อมโยง Sketch
1. นาย ศิวนาถ  นิ่มอนงค์  เลขที่ 12
2. น.ส. สมใจ  มีทอง  เลขที่ 40

ชื่อกลุ่ม : งุงิ งุงิ
ชื่อเรื่อง : การทำแอนนิเมชั่น
1. น.ส. มารีนา  หะยีตาเฮ  เลขที่ 26
2. น.ส. สุนิดา  อนุพันธ์  เลขที่ 32

ชื่อกลุ่ม : ม.ป
ชื่อเรื่อง : การเซาะวัตถุ การเจาะวัตถุให้กลวง
1. น.ส. เสาวลักษณ์  จันทร์ไทร  เลขที่ 42
2. น.ส. ปิยธดา  อินทรถาวร  เลขที่ 45

ชื่อกลุ่ม : คนธรรมดา
ชื่อเรื่อง : การสร้างอิฐบล็อก
1. นาย ทวียศ  พรหมดำเนิน  เลขที่ 8
2. น.ส. นภาพร  โพธิ์หมื่นไวย์  เลขที่ 27

ชื่อกลุ่ม : กุหลาบขาว
ชื่อเรื่อง : การหมุนรอบแกน
1. น.ส. จารุวรรณ  บุญรอด  เลขที่ 32
2. น.ส. อรพิน  แซ่ลี้  เลขที่ 44

ชื่อเรื่องที่ยังไม่ได้เลือก
ชื่อเรื่อง : แกนลอนพร้อมมือจับ
ชื่อเรื่อง : ลูกกุญแจ
ชื่อเรื่อง : กล่องใส่ปากกา
ชื่อเรื่อง : ชั้นวางทีวี
ชื่อเรื่อง : การทำชั้นวางรองเท้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น